Pro oprávněné

Pokud dlužník ve lhůtě stanovené v exekučním titulu nesplní svoji povinnost, může věřitel přistoupit k uspokojení své pohledávky nebo ke splnění jiné povinnosti prostřednictvím exekuce prováděné soudními exekutory dle exekučního řádu.

Exekucí rozumíme nucené vymožení povinnosti uložené v exekučním titulu, pokud tato povinnost nebyla splněna dobrovolně. Hlavní činností soudního exekutora je nucený výkon exekučních titulů.Vedle této činnosti soudní exekutor v rámci další činnosti např. sepisuje exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje (popř. stavu věci) nebo provádí dobrovolné dražby nemovitostí a movitých věcí.

Institut soudního exekutora je založen na principu, že jakákoli činnost exekutora začíná tam, kde končí činnosti soudu v nalézacím řízení. Příslušný soud na základě exekučního návrhu pověří exekutora vedením exekuce. Po obdržení pověření k vedení exekuce exekutor posoudí a určí, jakým způsobem exekuci provede. Úkony exekutora v exekučním řízení jsou považovány za úkony soudu.Exekutor činí v exekučním řízení všechny úkony, které je podle občanského soudního řádu a dalších právních předpisů oprávněn provádět soud při výkonu rozhodnutí. Při výkonu exekuční činnosti musí být exekutor nezávislý a nestranný.

Výhody využití činnosti exekutora k vymožení pohledávky:

  • rychlost, neboť exekutor provádí exekuci za úplatu – odměnu, která je stanovena exekutorským tarifem a kterou spolu s vymáhanou pohledávkou vymůže na povinném,
  • efektivita, neboť k vymožení pohledávky může exekutor použít více způsobů provedení exekuce současně (tj.přikázání pohledávky, srážky ze mzdy a jiných příjmů, správa nemovité věci, zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech, prodej movitých a nemovitých věcí nebo postižení závodu, popř. pozastavení řidičského oprávnění.

Soubory ke stažení

Exekuční návrh vzor