Úřední deska

Na úřední desce se vyvěšují především rozhodnutí a jiné písemnosti, které mají být doručeny účastníkům exekučního řízení, přičemž je s tímto postupem většinou spojena fikce doručení. Písemnost je vyvěšena po dobu 30 dní, ale už po 10 dnech od vyvěšení se má za to, že účastníkovi řízení bylo doručeno, což má za následek, že po takto uplynulé desetidenní době běží lhůta k podání opravného prostředku a následně doručované rozhodnutí nabývá právní moci, i když se o tom účastník řízení nemusí dozvědět.

Obsah úřední desky zveřejňuje soudní exekutor i způsobem umožňující dálkový přístup.