Kontakty


Jednat se zaměstnanci exekutorského úřadu můžete pouze v případě, že jste účastníkem exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným pracovníkem exekutorského úřadu jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci exekutorského úřadu oprávněni zmocněnému zástupce sdělit žádné konkrétní informace.

  • Před zahájením hovoru si připravte dokumenty, které Vám v souvislosti s exekucí byly doručeny.
  • Na počátku hovoru sdělte své jméno, příjmení a spisovou značku exekuční věci, které se Váš dotaz týká. Spisová značka exekutorského úřadu začíná „191 EX“.
  • Následně provede zaměstnanec exekutorského úřadu ověření Vaší totožnosti.
  • Stručně a jasně formulujte Váš požadavek.
  • V případě hrubého jednání bude hovor okamžitě ukončen. Případné výhružky budou oznámeny Policii ČR k dalšímu postupu v rámci trestního řízení.
  • Každý telefonický hovor s Vámi vyřídí pověřený zaměstnanec exekutorského úřadu.
  • Upozorňujeme Vás, že veškeré telefonické hovory jsou zaznamenávány.