Epodatelna

V souladu s nařízením vlády číslo 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, zřídil soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, elektronickou podatelnu (dále jen „elektronická podatelna“).

Elektronická podání je možné zasílat na e-mailovou adresu elektronické podatelny Exekutorského úřadu Praha – západ, soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 – Břevnov: nebo je podávat za splnění níže uvedených podmínek na technických nosičích dat na podatelně Exekutorského úřadu Praha – západ, soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 – Břevnov. Technické nosiče dat je možné doručit rovněž prostřednictvím držitele poštovní licence. Elektronická podatelna je určena pro příjem všech podání, která jsou adresovaná exekutorskému úřadu. Podle zákona číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, tato elektronická podatelna přijímá datové zprávy bez ohledu na to, zda jsou tyto zprávy elektronicky podepsány. Elektronicky podepsané datové zprávy musí obsahovat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická podatelna s emailovou adresou je spojena s kvalifikovaným certifikátem, který byl vystaven Českou poštou s.p. – Postsignum Qualified CA 2.

Pokud podání učiněné prostřednictvím elektronické podatelny není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je potřeba jej doplnit nejpozději do 3 dnů předložením originálu nebo písemným podáním shodného obsahu. K podání, které nebylo ve stanovené lhůtě doplněno, se nepřihlíží. Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručené do elektronické podatelny podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se doplňovat nemusí. Toto elektronické podání s platným elektronickým podpisem má stejné účinky jako podání písemné doručené poštovní doručovatelem nebo osobně.

Údaje o datových formátech přijímaných dokumentů a maximální velikosti

Každá datová zpráva musí být v jednom z níže uvedených formátů:

 • *.doc nebo *.docx (dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word, verze 6.0 a vyšší)
 • *.txt
 • *.pdf
 • *.rtf
 • *.xls
 • *.xml
 • *.odt
 • *.zip nebo *.rar.

Osoba posílající datovou zprávu musí zachovat uvedené přípony jmen výše uvedených souborů. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Datová zpráva, v níž bude zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Oznámení o vyřazení se zasílá pouze u zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem.

UPOZORNĚNÍ: Spustitelné soubory s příponami např. *.exe, *.com, *.bat apod. nebudou přijaty. Po zjištění jejich výskytu budou ihned z bezpečnostních důvodů smazány.

Maximální velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.

Způsob přijímání zpráv na datovém nosiči

Podatelna soudního exekutora může přijímat i podání předaná na technickém nosiči datna adrese Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 – Břevnov, v úředních hodinách, a to za předpokladu, že předávající dodrží přípustný formát datových zpráv a technický nosič dat.

Přípustné technické nosiče dat jsou pouze CD-ROM (formát PC) nebo USB FLASH (formát PC). Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost, a to pouze v případě, kdy jej bude možné ihned po doručení elektronického podání vrátit osobě, která podání učinila.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude možné technický nosič dat ihned vrátit podateli dle předchozí věty, bude technický nosič po přijetí elektronického podání zničen.

Další podmínky pro příjem elektronické zprávy

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

 • zda datová zpráva neobsahuje škodlivý kód;
 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné a odpovídá technickým parametrům;
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele;
 • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Obdobně nebude zpracováno podání, které nelze přečíst a vytisknout (např. zašifrovaný či poškozený email). Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz níže), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat. Pokud byl škodlivý kód zjištěn až při kontrole doručené zprávy, je tato vyřazena z dalšího zpracování. Oznámení o vyřazení se zasílá pouze u zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem.

Na doručené zprávy anonymní, bez uvedení předmětu, nevyžádaná obchodní sdělení nebo spam nebude reagováno.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Jednou e-mailovou zprávou nebo na jednom technickém nosiči dat je možno podat pouze jedno podání v jedné věci.

Přímá elektronická komunikace s jednotlivými zaměstnanci exekutorského úřadu prostřednictvím tzv. osobního emailového účtu zaměstnance, který se skládá ze jména (příjmení) zaměstnance a přípony @euprahazapad.cz, nepodléhá výše uvedenému režimu elektronické podatelny. Ve vztahu k účastníkům řízení nebo jiným dotčeným fyzickým a právnickým osobám se k takovému podání v projednávané exekuční věci nepřihlíží, pokud není stejné podání doručeno a přijato elektronickou podatelnou.

Doručení datové zprávy do elektronické podatelny se odesílateli potvrzuje bezprostředně, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Automaticky generovaná odpověď je podepsána zaručenou elektronickou značkou elektronické podatelny. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a nevypovídá o následném zpracování elektronického podání. Zprávy, jejichž předmět (subjekt) začíná „Re:“ jsou považovány za automatické odpovědi systému odesílatele a jejich doručení se nepotvrzuje.

Vzor automatického potvrzení doručení elektronické zprávy:

Sdělujeme Vám, že Vaše datová zpráva – viz. označení v předmětu zprávy - byla elektronické podatelně Exekutorskému úřadu Praha – západ doručena dne 01.04.2014 09:35:25. Zpráva byla vygenerována automaticky. Neodpovídejte na ni.